Správa a údržba majetku, pronájem a prodej nemovitostí.

Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní stránkaZásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

• Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”), je společnost KALAHA PRO s.r.o., se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ 177 25 836. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 131215 (dále jen „správce“).

• Kontaktní údaje správce: info@kalahapro.cz.

• Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

• Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.

• Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky správce („webové stránky“), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se správce či nikoliv (dále jen „subjekty údajů“).

• Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Důvody zpracování osobních údajů

• Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:

• Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, email, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci

• Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:

• dokumenty účetní a daňové evidence

Cookies

Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí Cookies tak správce:

• má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávaní

• ukládá přihlašovací údaje subjektu

• přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.

Správce využívá následujících druhů Cookies:

• technické Cookies, které umožnují základní provoz webových stránek

• relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky

• permanentní Cookies, které umožnují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách

• reklamní Cookies, které umožnují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.

Užíváním webových stránek berete na vědomí používáním výše uvedených typů Cookies. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek správce nebudou pro příslušný subjekt údajů dostupné.

Google Analytics

Správce na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek. K ochraně osobních údajů společnosti Google LLC viz  https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Facebook

Správce na webových stránkách využívá služeb Facebook, poskytovaných společností Facebook, Inc. Facebook umožňuje propojení webových stránek se sociální sítí Facebook a umožňuje tak správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů). K ochraně osobních údajů společnosti Facebook, Inc. viz  https://www.facebook.com/legal/terms/update

Doba uchovávání údajů

• Správce uchovává osobní údaje:

• v případě dotazu nebo poptávky po dobu 3 let

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů

• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví

• Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.

• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě sděleného výslovného souhlasu, který může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

Práva subjektu údajů

• Za podmínek stanovených GDPR má subjekt údajů právo:

• Právo na smazání dle čl. 17 GDPR

Pokud nám subjekt údajů někdy udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat a správce má povinnost údaje vymazat. Právo se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smluv, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

• Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Právem subjektu údajů je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel správce data zpracovává. Tyto informace poskytne správce ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud bude subjekt údajů požadovat o sdělení informací, které o něm správce eviduje, bude nejprve potřebovat ověřit, zdali je skutečně osoba ta, které náleží dané informace. Právem správce je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují.

• Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR)

• Právo vznést námitku na zpracování dle čl. 21 GDPR

• Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

• Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu údajů, a to na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Závěrečná ustanovení

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

• S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho emailu, konverzace přes sociální sítě či pomocí telefonu.

• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Kontaktní informace správce

Se svými dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete obracet email info@kalahapro.cz, nebo adresu správce:

KALAHA PRO s.r.o.

Maříkova 1899/1

621 00 Brno

Omezení odpovědnosti

• Správce neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.

• Správce nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé subjektu údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.

• Správce si vyhrazuje právo obsah webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat subjekty údajů kdykoliv pozměnit.

________________________________________

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2022